Cursul Constatare nereguli și constatare indicatori de fraudă este un curs interactiv pe parcursul căruia participanţii vor primi informaţii despre sistemul de management și control din cadrul Autorităţii de Management. Informaţiile comunicate pe parcursul cursului se vor referi la verificările ce se desfășoară sau cele care se pot desfășura ca urmare a unor sesizări, pe parcursul perioadei de implementare sau în perioada postimplementare. Se va prezenta modul în care se desfășoară aceste verificări, scopul lor și se va face o clasificare a tipurilor de nereguli și a indicatorilor de fraudă.

Prezentarea informaţiilor și aplicaţiile practice au rolul de a transmite cursanţilor informaţii cu privire la modul in care pot preveni situaţiile în care pot fi identificate nereguli și/sau indicatori de fraudă, situaţii care conduc la stabilirea creanţelor bugetare de recuperat sau la situaţia în care contractul de finanţare poate fi reziliat și întreaga sumă avansată în cadrul contractului de finanţare, recuperată de către Autoritatea de Management.

Tematica:

Prezentare sistem de control la nivelul Autorităţii de Management.

  • Verificarea respectării prevederilor comunitare și naţionale cu privire la acordarea și utilizarea finanţării nerambursabile, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, informare și publicitate.
  • Verificarea eligibilităţii cheltuielilor rambursate către beneficiari, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare și naţionale specifice.
  • Verificarea efectuării plăţii de către beneficiar, plăţi care au fost incluse în cererile de rambursare.
  • Verificarea existenţei conturilor analitice repartizate proiectului și a reflectării în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice derulate în cadrul proiectului.
  • Verificarea existenţei la locul de implementare a bunurilor / serviciilor/ lucrărilor finanţate și corespondenţa acestora din punct de vedere tehnic și financiar cu specificaţiile din cererea de finanţare.
  • Verificarea arhivării la locul de implementare a tuturor documentelor originale care atestă derularea proiectului, documente financiar contabile și administrative care au fost depuse în vederea decontării și stabilirii eligibilităţii sumelor declarate pentru proiect. Verificarea conformităţii acestor documente financiar contabile și administrative cu prevederile comunitare și naţionale specifice.
  • Verificarea existenţei sesizărilor privind eventuale nereguli și urmărirea implementării recomandărilor și a măsurilor corective aferente stabilite în baza unor acte de control ca urmare a derulării unor misiuni de verificare, conform procedurilor stabilite de Autoritatea de Management sau a legislaţiei specifice.
  • Verificarea atingerii indicatorilor propuși și stabiliţi prin cererea de finanţare, indicatori pentru care beneficiarii și-au angajat răspunderea realizării prin semnarea contractului de finanţare.

 

Constatare nereguli  și constatare indicatori fraudă –

  • Tipuri de nereguli ;
  • Categorii de indicatori de fraudă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.