SubMăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole

În cadrul submăsurii 4.1Investiții în exploatații agricole, vor fi sprijinite investiţiile care sporesc competitivitatea fermelor prin dotarea acestora cu utilaje şi/sau echipamente performante, dar și investiţiile care vizează modernizarea exploataţiilor agricole şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 30.10.2015.
Conform ghidului publicat pe site-ul AFIR, sprijinul acordat prin sub‐măsura 4.1Investiții în exploatații agricole urmărește:
Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;
– Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
– Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;
– Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

Pot beneficia de sprijinul financiar acordat prin sub‐măsura 4.1Investiții în exploatații agricole:
– Fermierii – persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României și care desfășoară o activitate agricolă, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
– Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Pentru a putea beneficia de ajutorul financiar oferit de sub‐măsura 4.1Investiții în exploatații agricole, avem o serie de condiții minime de eligibilitate, dintre care:
– Solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili și să facă dovada că poate asigura partea sa de finanțare a investiției.
– Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile.
– Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole cu o dimensiune economică de minimum 8.000 SO, care reprezintă valoarea producției standard.
– Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice.
– Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Sub-masura 4.1Investiții în exploatații agricole propune următoarele categoriile eligibile de investiții:
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea exploatațiilor agricole, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor comunitare
• Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări
• Procesarea și comercializarea produselor agricole la nivel de ferma.
• Înființarea și/sau modernizarea instalațiilor pentru irigații în cadrul fermei, în anumite condiții.
• Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, ca și componenta în cadrul unui proiect de investiții, cu excepția biomasei (solară, eoliană, pompe de căldură, geotermală) sau producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola) în cadrul fermei, ca și componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinata exclusiv consumului propriu.
• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și de brevete, licențe, drepturi de autor, etc.
• Achiziționarea, inclusiv prin leasing financiar de mașini/utilaje, echipamente noi și de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat în limita valorii de piață a bunului.
• Consultanța, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorarii, taxe pentru eliberarea certificatelor sau obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor în cuantum de maxim 10% (construcții-montaj) și maxim 5% (achiziții simple) din totalul cheltuielilor eligibile.

În consecință, putem exemplifica următoarele categorii de cheltuieli neeligibile:
– achiziția de clădiri sau de terenuri;
– construcția și modernizarea locuinței;
– cheltuieli cu achiziția de cap tractor sau mijloace de transport pentru uz-personal;
– echipamente second-hand sau non-UE;
– cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare sau aferente investițiilor care fac obiectul dublei finanțări.

Submăsura 4.1Investiții în exploatații agricole acordă ajutorul financiar nerambursabil după cum urmează:

Fermele având dimensiunea economică până la 500.000 SO – sprijinul public nerambursabil maxim poate fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu poate depăși:
• maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici, în cazul proiectelor de achiziții simple;
• maximum 1.000.000 euro/sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro/ferme mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro/sere și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro/fermele mici din sectorul zootehnic, în cazul proiectelor de contructii-montaj;
• maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici în cazul proiectelor de creare a unor lanturi alimentare integrate.

Cuantumul sprijinului nerambursabil se poate majora cu 20 puncte procentuale, dar rata maximă a sprijinului nu poate depăși 90% în cazul investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare, spre exemplu.

Fermele mai mari de 500.000 SO – sprijinul nerambursabil va fi de 30%, dar nu va depăși:
• maximum 500.000 euro pentru proiectele cu achiziții simple;
• maximum 1.000.000 euro/sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro/sere și sectorul zootehnic penru proiectele care implică construcții-montaj;
• maximum 2.000.000 euro în cazul proiectelor de creare a lanțurilor alimentare integrate.
Valoarea sprijinului acordat se poate majora cu 20 puncte procentuale, dar rata maxima a sprijinului nu poate depăși 50%.

Cooperativele și grupurilor de producători – sprijinul nerambursabil va fi de 50%, fără a depăși maximum 2.000.000 euro, indiferent de tipul investiției.

Octavian EPURE, trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Has one comment to “SubMăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole”

You can leave a reply or Trackback this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.