EVALUAREA UNUI PROIECT – partea I

Din perspectiva aplicantului, în vederea obținerii unui punctaj bun în procesul de evaluare a proiectului care să asigure obținerea finanțării, grila de evaluare cuprinde: I. CRITERII CE ȚIN DE ACTIVITATEA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII DE FINANȚARE Caracteristic acestor criterii este faptul că punctajul obținut nu poate fi influențat doar din scrierea cererii de finanțare, deoarece punctajul […]

Proiecte cu finanțare europeană – dreptul de a stabili creanță bugetară de recuperat

Activitatea de prevenire, de constatare a neregulilor și de stabilire și de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora sunt reglementate prin OUG nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și Beneficiarii sunt obligați, […]

Programul START 2016

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului START 2016 se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013. Obiectivul principal al prezentei scheme de minimis îl reprezintă stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM – […]

Relevanța unui proiect – element important pentru obținerea finanțării

Strategia de dezvoltare a unei regiuni are la baza definirea viziunii de dezvoltare, definirea obiectivului strategic global, analiza aprofundată a situației curente pe baza analizei socio-economice și a analizei SWOT, precum și analiza contextului național și european. În cadrul unei strategii de dezvoltare regională se identifică prioritățile de dezvoltare, se stabiliesc obiectivele specifice și domeniile […]

Obiectivele proiectului – responsabilitatea beneficiarului în etapa post implementare

Uniunea Europeană finanțează o gamă largă de programe și proiecte care acoperă diverse domenii de activitate cum ar fi: dezvoltarea regională și urbană, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, agricultura și dezvoltarea rurală, politicile în domeniul maritim și al pescuitului,  cercetarea și inovarea precum și  ajutorul umanitar. Este foarte important să știm cum să […]

SUB‐MĂSURA 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SUB‐MĂSURA 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural propune acest sprijin financiar în vederea protejării, prin întreţinere/restaurare/modernizare a obiectivelor din patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale și așezămintelor culturale. Aceste investiții vor avea un efect pozitiv asupra turismului local și vor stimula mediul de afaceri local. Sprijinirea conservării patrimoniului local are drept scop stimularea […]

Cum să evităm corecţiile financiare utilizând eficient Fondurile Europene

În calitatea de stat membru al Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2007, România trebuie să işi îndeplinească obligaţiile pe care şi le-a asumat prin Tratatul de aderare. Având în vedere acest fapt, legislaţia naţională detaliază şi facilitează aplicarea în practică a legislaţiei Uniunii europene. Supremaţia dreptului comunitar impune ca aceasta să nu poată deroga […]

Necesitatea unei noi legi a achiziţiilor publice din România

Noua propunere legislativă urmărește reglementarea achiziţiilor publice din România în vederea asigurării transpunerii complete a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 94 din 28.03.2014. Legislația propusă se dorește a […]

Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – III

Frauda privind sumele percepute pentru forţa de muncă şi serviciile de consultanţă. Legislaţia specifică ne prezintă o descriere a sistemului şi indicatorii de fraudă relevanţi în domeniul serviciilor de consultanţă. Lista este una neexhaustivă şi prezintă sisteme general recunoscute, cum ar fi: 1. Costurile suportate cu forţa de muncă. Costurile cu forţa de muncă sunt […]

Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – II

Fraude în cadrul contractelor şi achiziţiilor publice. Legislaţia specifică ne prezintă 16 sisteme de fraudare comune împreună cu o descriere a sistemului şi indicatorii de fraudă relevanţi în domeniul contractelor şi achiziţiilor publice. Lista este una neexhaustivă şi prezintă sisteme general recunoscute, sisteme enumerate mai jos: 1. Corupţie – mită şi comisioane ilegale. 2. Nedeclararea […]